تست1: 

 ^        ^                                                          

با توجه به شکل زیر اندازه ی زاویه ی1 C و  1 B به ترتیب با کدام گزینه برابر است .

 

الف) 120 و 95

ب) 120 و 90

ج) 135 و 85

د) 130 و 85ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه ششم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1-  در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ی 30 درجه اندازه وتر است

مثال:  در شکل زیر اندازه ضلع AB را بدست آورید .

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه پنجم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

مجموع زاویه های هر مثلث 180 درجه است .

 

زاویه ی خارجی مثلث :


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه دوم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

حالت های تساوی دو مثلث:

دو مثلث در حالت های زیر با هم برابرند :

حالت اول: دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین آنها از مثلث دیگر نظیر نظیر مساوی باشند

حالت دوم:دو زاویه و ضلع بین آنها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بین آنها از مثلث دیگر نظیر نظیر مساوی باشند .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

مثلث: (triangle)

 

مثلث یعنی سه گوشه ، هر سطح سه گوشه ، سه کرده شده

در ریاضی

اگر سه نقطه  غیر واقع بر یک خط راست را دو به دو به هم وصل کنیم شکلی بدست می آید که آن را مثلث   می گویند

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1

حاصل  کدامیک از موارد زیر است  

د)جذر ندارد

ج)

ب) 5 –

الف) 5 +ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1-  اعداد منفی جذر ندارند تعریف نشده است.

با توجه به اینکه مجذور هر عدد همیشه یک عدد مثبت است می توان گفت که عدد ی وجود ندارد که مجذور آن 36- باشد.  


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

جذر: (square root)

 

جذر به معنی ریشه ، پایه است و علامت آن «     » رادیکال می باشد.

در ریا ضیات « ریشه گرفتن » عکس عمل « به توان رساندن » می باشد.

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1: 

عدد 59 در مبنای 3 برابر است با :

 

د ) 3(2012)

ج) 3(210)

ب)  3(212)

الف) 3(2102)


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه هجدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1- اگر عدد abcde در مبنای x نوشته شده باشد برای نوشتن این عدد در مبنای 10 به صورت زیر عمل می کنیم

x4

x3

x2

x1

x0

         

x4

x3

x2

x

1

a

b

c

d e

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه یازدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
دستگاه شمارش :   Numeration system

    

 

برای شمارش اشیاء دسته بندی هایی انجام  می شود . معمولی ترین روش برای شمارش اشیاء دسته بندی به صورت یکی ، ده تایی ، صدتایی ، هزارتایی و ... می باشد این نمایش ارزش مکانی اعداد را «دستگاه شمارش دهدهی » می نامند .

در طراحی سیستم های رقمی و رایانه ای و رمز گزاری برنامه ها برای نمایش ارزش مکانی رقم ها از دستگاههای شمارش دیگری هم استفاده می شود ، مانند  دستگاه شمارش دو دویی که یکی ، دوتایی ، چهارتایی ، هشت تایی و .... برای نمایش ارزش مکانی رقم ها استفاده می شود .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1 : 

حاصل عبارت مقابل را بدست آورید . 

   = (7-4) 32 17(7-6) 2-

 

د) 23- 

ج) 25-

ب)29

الف) 21

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

  تست1:  

مربع 9 a۹ کدام گزینه است ؟

د) 18 a ۱۸

ج) 9 a ۱۸

ب) 81 a ۱۸

الف) 9 18 a

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه دهم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

 

1- قواعد موجود در اعداد تواندار :

 

a m × a n = a m+

مثال 

57 = 4+3 5 = 54 ×  53 

 

 a m ÷ a n = a m-n  

مثال 

2 12 = 5-7 12 = 125÷127  

 

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه دهم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
توان : power

توان به معنی قدرت ، قوه ، زور می باشد و در ریاضی نوعی ساه نویسی برای حاصل ضرب چند عد متساوی در یکدیگر می باشد .

مثال: 3×3×3×3×3 دراین ضرب ، عدد 3 ، 5 مرتبه تکرار شده است که در ساده نویسی به صورت زیر نوشته      می شود :

می نویسیم 35 و می خوانیم « سه ، به توان پنج » یا « توان پنجم ، 3 » .

در ریاضی 3 پایه و 5 توان (نما) نامیده می شود و اعداد نظیر 35 را اعداد تواندار می گویند .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه ششم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
زهرا نقاشی مقابل را کشیده است  او می خواهد شلوار پسرک را سبز ، قرمز ، آبی  یا بنفش و پیراهن او را سبز ، زرد ، یا قرمز رنگ کند او به چند صورت می تواند این نقاشی را رنگ کند ؟جواب به صورت پویانمایی در ادامه


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه پنجم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
برای رفتن از شهر A به شهر B سه راه وجود دارد . از شهر B به شهر C نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر A به شهر C چند مسیر وجود دارد ؟

 

جواب به صورت پویانمایی در ادامه

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه سوم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1- ترتیب عملیات :

در عبارتهای که از پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق استفاده شده است ، ترتیب عملیات در محاسبه ی عبارت عددی به ترتیب زیر است :

الف) کروشه یا پرانتز (حاصل آن را از داخلی ترین پرانتز بدست می آوریم .)

ب) توان

ج) ضرب و تقسیم (از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید)

د) جمع و تفریق (از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید)

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیستم مهر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

عدد صحیح 

 

عدد صحیح: (integer) صحیح به معنی تندرست ، سالم و درست می باشد و هر یک از اعداد 0 , 1 ± , 2 ± , ...

را یک عدد صحیح می نامیم .

مجموعه عدد های صحیح: مجموعه ای است شامل تمام عدد های صحیح این مجموعه را با حرف Z که از کلمه آلمانی zahlen به معنی عدد صحیح گرفته شده است ، نمایش می دهند .

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه پانزدهم مهر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 تست1

اگر مجموعه ی { A = { ۲,(x+۲y),۴ و { (B = { ۴,۵ , (x-y با هم مساوی باشند در این صورت کدام گزینه درست است ؟

د)

ج)

ب)

الف)ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه دهم مهر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1- مجموعه های مساوی :

 دو مجموعه A و B را مساوی گویند هر گاه تمام اعضای A عضو B و تمام اعضای B عضو A باشند .

به بیان ریاضی می توان گفت : « اگر A Ì B و B Ì A باشد ، آنگاه A=B  »

مثالÅ مجموعه { 1،2،3،4 }A   با مجموعه مساوی هستند .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه هفتم مهر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

مجموعه set

 

مجموعه به معنای گرد آورده شده است و در ریاضی دسته یا گروهی از اشیاء یا موجودات که اعضای آن دو بدو متمایز و مشخص باشند .

 

 

مثال Å مجموعه اعداد طبیعی

مثال Å مجموعه حروف الفبای فارسی

مثال Å مجموعه ی بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در سال 85


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه ششم مهر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |