5- روش الگوريتمي:

منظور از روش الگوريتمي، مجموعه دستورالعمل هايي است كه انجام آنها منجر به حصول نتايجي براي دانش آموز گردد. تعدادي از الگوريتم هاي حساب و جبر كه در دوره هاي تحصيلي مورد بحث قرار مي گيرند عبارتند از: چهار عمل اصلي روي اعداد صحيح و اعشاري، تناسب، جذريابي، يافتن بزرگ ترين مقسوم عليه مشترك، نوشتن اعداد به پايه هاي گوناگون، عمليات روي كسرهاي متعارفي، حل معادلات جبري و عمليات جبري روي بردارها در صفحه، در زمينه هندسه نيز به الگوريتم هاي زير بر مي خوريم مانند: ترسيمات با خط كش، پرگار، گونيا و نقاله مثلا در رسم عمود، نضف كردن پاره خط، ساختن مثلث. هر يك از الگوريتم هاي ذكر شده مبتني بر يك يا چند مفهوم رياضي است.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه شانزدهم دی 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

کليدهاي آموزشي ، اگر قفل مشکلات آموزشي را باز نکنند، در آن ها هم نمي شکنند. اين کليدها در واقع نکته هاي باريک تر از مويي هستند که رعايت آن ها به بهبود مديريت کلاس درس مي انجامد.

۱- سعي کنيد چشم خود را به داشته هاي دانش آموزان بدوزيد ، نه به نداشته هاي آنان

۲- همه به محرک نياز دارند ، تشويق نوعي محرک است .

۳- اگر دانش آموز درسي را خوب بفهمد ، از آن درس و کلاس راضي است .

۴- انتقاد سازنده را هميشه با بيان يکي از ويژگي هاي مثبت دانش آموز آغاز کنيد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه هفتم دی 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

3- روش مفهومي

در اين روش بيشتر تاكيد بر مفاهيم رياضي است و تكيه كمتري بر مهارت ها مي شود. ما معتقديم كه تكيه بيش از حد بر يكي، ما را از ديگري دور مي سازد لذا يايد به طور متعادل بين مفاهيم و استفاده از روش ها تاكيد نمود. ذكر اين نكته ضروري است كه تا هنگامي كه مفاهيم در ذهن دانش آموزان شكل نگرفته است، نبايد به سراغ تكنيك ها و مهارت ها رفت. تفاوت روش مفهومي با روش الگوريتمي نيز از همين جا ناشي مي شود كه در روش مفهومي تكيه بر مفاهيم است و در روش الگوريتمي تكيه بر مهارت ها و تكنيك هاست.

4- روش فعال

در اين روش، هدف اين است كه دانش آموزان در فرايند آموزش و پرجنب و جوش باشند. البته، هيچ روشي به طور محض غيرفعال نيست. براي مثال، در روش سخنراني، معلم فعال و دانش آموزان ظاهراً غيرفعالند اما در حقيقت، به طور ذهني فعالند؛ زيرا به سخنان معلم گوش مي كنند و درباره مطالب آن مي انديشند و يادداشت برمي دارند.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه دوم دی 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

2 روش اكتشافي

يادگيري اكتشافي فرايندي است كه دانش آموز به طور مستقل و با راهنمايي معلم يا بدون آن، اصل يا قانوني را كشف نموده و مساله اي را حل مي كند. ويژگي عمده روش اكتشافي، درجه و ميزان راهنمايي شدن شاگرد (به وسيله معلم) براي اكتشاف است كه اين ويژگي به عواملي مانند استعداد دانش، مهارت شاگرد و درجه دشواري خود مساله بستگي دارد


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

بررسي روش های تدريس رياضي

بحث در روش تدريس رياضي به زمان ما منحصر نمي شود. از هنگامي كه تدريس رياضي مطرح بوده است، روش تدريس آن نيز مورد بحث و مطالعه بوده است. با مطالعه تاريخ آموزش و پرورش، ملاحظه مي كنيم كه همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشته اند. دسته اول، روشهاي تدريس سنتي، كه در گذشته هاي دور به كار مي رفته اند و دسته دوم، روشهاي مبتني بر يافته هاي روانشناسي است كه به طور عمده از قرن بيستم به بعد تكوين يافته اند و به روشهاي جديد شهرت دارند.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

آموزش رياضي يعني هر چيزي که مربوط به آموزش و يادگيري رياضيات مي شود. سابقه آموزش رياضي بعنوان يک رشته دانشگاهي به کمتر از يک قرن مي رسد زمان شروع اين رشته از هنگامي بود که آموزش معلمان به دانشگاهها برده شد .

- نکات مورد توجه در آموزش رياضي

آموزش رياضي را بايد با دو عنوان کلي برنامه درسي و چگونگي تدريس وابزار مورد نياز مطرح نمود.در آموزش رياضي بايد موارد و جنبه هاي مختلف زير را در نظر گرفت :

1 - معرفي رياضيات و دادن انگيزه به دانش آموزان

2 - از طريق فراهم کردن فضا و محيط آموزشي مناسب

3 - از طريق پرسش و پاسخ از خود دانش آموزان

4- از طريق فعال کردن گروهها و مجامع علمي- آموزشي

5-معرفي منابع درسي

6- آموزش ضمن خدمت و …


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |